Icon bars
Datum pridružitve
5. julij 2022

O projektu Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Soče

Objavljeno pred 3 dnevi

Projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Soče – Občina Miren - Kostanjevica vključuje izgradnjo približno 742 metrov fekalne kanalizacije in sanacijo približno 119 metrov meteorne kanalizacije zaradi gradnje fekalne kanalizacije. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

V naselju Miren je večji del kanalizacijskega omrežja že urejen. Kanalizacijsko omrežje je zgrajeno v ločenem sistemu tako, da se komunalna odpadna voda odvaja v zbirni fekalni kanal, ki je speljan v smeri proti lokaciji Centralne čistilne naprave Nova Gorica, padavinska odpadna voda pa s sistemom meteornih kanalov, ki so speljani razpršeno v obstoječe odvodnike.

Na območjih predvidenih gradenj fekalne kanalizacije v aglomeraciji ID 1033 Miren še nimajo ustrezno urejenega odvajanja odpadnih voda. Na območjih odsekov 2, 3 in 10 ni zgrajene nikakršne kanalizacije. Na območjih 4, 5 in 11 pa že obstaja delno zgrajena meteorna kanalizacija, namenjena odvajanju meteornih voda z urbanih površin, na katero so prebivalci priključevali svoje greznice.

Obremenitev aglomeracije ID 1033 Miren znaša 2.119 PE, od tega 1.979 PE gospodinjstev in 140 PE ostalih dejavnosti. Pred začetkom omenjenega projekta je dosežena 92,59-odstotna priključenost na kanalizacijski sistem in s tem na ustrezno čiščenje.

Pred začetkom del v okviru projekta je na območju aglomeracije ID1033 Miren zgrajeno:

·        meteorna javna kanalizacija:                       15.503 m

·        fekalna skupaj (sekundarna in primarna): 16.089 m (od tega 15.788 ločenega kanalizacijskega sistema)

Z izvedbo projekta bo aglomeracija ID 1033 Miren opremljena s kanalizacijskim sistemom, ki se zaključuje s čiščenjem odpadne vode na čistilni napravi v skladu z merili in predpisi. Po zaključku projekta bo 99,03-odstotna priključenost na gospodarsko javno infrastrukturo odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

Pogodbena vrednost gradbeno obrtniških del znaša 324.330,49 evrov. Evropska unija in republika Slovenija bosta sofinancirali približno 217.000,00 evrov, razliko bo krila Občina Miren - Kostanjevica. Dela opravlja podjetje Prevozi, nizke gradnje Erik Sever s.p., nadzor pa je prevzela družba Projekt d.d. Nova Gorica. Dela bodo zaključena do konca leta 2022.